15-16 Σεπτεμβρίου 2008: 5η Βαλκανική Συνδιάσκεψη «Standardization, Protypes And Quality»

A Means Of Balkan Countries ‘Collaboration” θα πραγματοποιηθεί στη Σωζόπολη Βουλγαρίας στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2008 , www.eneprot.gr .