7-11 Ιουλίου 2008: Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας: «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές»

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές» ( International Terminology Summer School 2008 ( TSS 2008) « Terminology Management : Theory , Practice and Applications »). INFO: http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php )