20 Ιουνίου 2014: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 633 (3η έκδοση) Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Μορφότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 2709:2008 “Information and Documentation – Format for information exchange”, τροποποιημένου έτσι ώστε να καλύπτει και την ελληνική γλώσσα, και περιλαμβάνει, στα ελληνικά, τις απαιτήσεις για ένα γενικευμένο μορφότυπο ανταλλαγής που θα περιλαμβάνει εγγραφές για όλες τις μορφές υλικού, για το οποίο μπορεί να γίνει βιβλιογραφική περιγραφή, καθώς και άλλους τύπους εγγραφών.

Το κείμενο του σχεδίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/standards

Τα σχόλια υποβάλλονται με καταχώρηση τους στο ειδικό έντυπο σχολίων και αποστολή τους στην συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22 Στέλλα Χατζημαρή