Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM (GR/EN/FR/DE)

Η Βάση Όρων TELETERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων των τηλεπικοινωνιών από το έργο της ΜΟΤΟ, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) – Σύντομο ιστορικό

Εξέλιξη του αριθμού των αναζητήσεων στη Βάση TELETERM

     Άρθρο για τη ΜΟΤΟ και τη Βάση:

Βάση Όρων της Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM (GR/EN/FR)

Η Βάση Όρων INFORTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων της Τεχνολογίας Πληροφοριών από το έργο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής» – Σύντομο ιστορικό

Εξέλιξη του αριθμού των αναζητήσεων στη Βάση INFORTERM

    Άρθρο για τη Βάση και την Ομάδα:

Βάση Όρων της Ορολογίας TERMTERM (GR/EN/FR)

Η Βάση Όρων TERMTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων του τομέα της Ορολογίας από το έργο της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» – Σύντομο ιστορικό

Άρθρο για τη Βάση και τις πηγές της:

Πολύγλωσση Διεθνής Βάση Όρων της Ορολογίας TermTerm (GR/EN/FR/DE/…)

με όρους της Ορολογίας (ένα μεγάλο μέρος της βάσης προέρχεται από τη βάση TERMTERM της ΕΛΕΤΟ, βάσει συμφωνίας μεταξύ ΕΛΕΤΟ και Termnet) – Aναζήτηση στη Βάση TermTerm.

Πληροφορίες για τη Βάση TermTerm: TermTerm info

Βάση Όρων της Ακουστικής ACOUTERM (GR/EN/FR/GE)

Η Βάση Όρων ACOUTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων της Ακουστικής από το έργο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 «Ηχομόνωση» – Σύντομο ιστορικό

Βάση Όρων της Ηλεκτροτεχνολογίας ELECTERM (GR/EN/FR/DE)

Η Βάση Όρων ELECTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων της Ηλεκτροτεχνολογίας από το έργο της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤΣύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Βάση Όρων των Τηλεπικοινωνιών LEXITERM (GR/EN/FR)

Η Βάση Όρων LEXITERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων των τηλεπικοινωνιών από το «Τετράγλωσσο Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας», έκδοσης J. P. Rehnahn & ΕΛΕΤΟ, του οποίου οι ελληνικοί όροι εκπονήθηκαν από τη ΜΟΤΟΣύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) – Σύντομο ιστορικό

Βάση Όρων της Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMCTERM (GR/EN/FR/GE)

Η Βάση Όρων EMCTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων του τομέα της Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), από το έργο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1 «Ορολογία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας» – Σύντομο ιστορικό

Βάση Όρων Αισθητηριακής Ανάλυσης SENSOTERM (GR/EN/FR/GE)

Η Βάση Όρων SENSOTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων του τομέα της Αισθητηριακής Ανάλυσης από το έργο της συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ και του εργαστηρίου ΕΜΑΚΟΑΤΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Βάση Όρων Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας GEOTERM (GR/EN)

Η Βάση Όρων GEOTERM συμπεριλαμβάνει όλους τους ελληνικούς και αγγλικούς ισοδύναμους όρους του δυναμικού Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου γεωλογικών όρων το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΕΤΟ και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ) – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Βάση Όρων Χρωμάτων CHROMOTERM (GR/EN/FR/GE)

Η Βάση Όρων CHROMOTERM συμπεριλαμβάνει όλους τους ελληνικούς και αγγλικούς ισοδύναμους όρους του Γλωσσαρίου «Χρωματολόγιο γραμματοσήμων – Τετράγλωσσος οδηγός προσδιορισμού χρώματος γραμματοσήμων», το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Λεξικά και γλωσσάρια» – Αναζήτηση

Βάση Όρων Οπτικής και Λέιζερ OPTOTERM (GR/EN)

Η Βάση Όρων OPTOTERM συμπεριλαμβάνει όλους τους ελληνικούς και αγγλικούς ισοδύναμους όρους του Γλωσσαρίου «Γενική και ειδική ορολογία οπτικής και λέιζερ – Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό γλωσσάριο», το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Λεξικά και γλωσσάρια» – Αναζήτηση

Βάση Όρων Μονάδων Μέτρησης UNITTERM (GR/EN)

Η Βάση Όρων UNITTERM συμπεριλαμβάνει όλους τους ελληνικούς και αγγλικούς ισοδύναμους όρους του Γλωσσαρίου «Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό γλωσσάριο όρων του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI)» και του Γλωσσαρίου «Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) – Αγγλοελληνικό γλωσσάριο των θεμελιωδών μονάδων SI και των πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων τους», τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Λεξικά και γλωσσάρια» – Αναζήτηση

Βάση Όρων Φιλοτελισμού PHILOTTERM (GR/EN)

Η Βάση Όρων PHILOTTERM συμπεριλαμβάνει όλους τους ελληνικούς και αγγλικούς ισοδύναμους όρους του Γλωσσαρίου «Φιλοτελική ορολογία (Ελληνοαγγλικό λεξικό φιλοτελικών όρων)», τo οποίo έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Λεξικά και γλωσσάρια» – Αναζήτηση

Βάση Όρων στα Φόρα FORATERM (GR/EN)

Η Βάση Όρων FORATERM συμπεριλαμβάνει όλους τους ελληνικούς και αγγλικούς ισοδύναμους όρους του Γλωσσαρίου «Όροι στα Φόρα (Πολυθεματικό Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων)», τo οποίo έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Λεξικά και γλωσσάρια» – Αναζήτηση

Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης DOCUTERM (GR/EN)

Η Βάση Όρων DOCUTERM συμπεριλαμβάνει ελληνικούς και αγγλικούς ισοδύναμους όρους από το έργο της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Πληροφόρηση – Τεκμηρίωση» – Αναζήτηση