Διαθέσιμες βάσεις Όρων στην τράπεζα όρων

Η Τράπεζα Όρων της ΕΛΕΤΟ αποτελείται από μια σειρά Βάσεις Όρων στα αντίστοιχα θεματικά πεδία:

  • TELETERM: Τηλεπικοινωνίες – Από το έργο της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ)
  • INFORTERM: Τεχνολογία Πληροφοριών – Από το έργο της ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ορολογία Πληροφορικής
  • TERMTERM: Επιστήμη της Ορολογίας – Από το έργο της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Ορολογία–Γλωσσικοί πόροι
  • ACOUTERM: Ακουστική – Από το έργο της ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση
  • ELECTERM: Ηλεκτροτεχνολογία – Από την ΗΛΕΚτροτεχνική τυποποίηση
  • LEXITERM: Τηλεπικοινωνίες – Από το Τετράγλωσσο ΛΕΞΙκό τηλεπικοινωνιακής ορολογίας, έκδοση J.P.Rehahn & ΕΛΕΤΟ
  • EMCTERM: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Από το έργο της ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1 Ορολογία

Περιορισμοί αναζήτησης

Οι περιορισμοί που ισχύουν στην επιγραμμική εφαρμογή είναι οι εξής:

  • Αν αναζητάτε ολόκληρη λέξη τότε δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.
  • Αν αναζητάτε τμήμα όρου τότε πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες.
  • Αν αναζητάτε τμήμα συντομογραφίας τότε πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 2 χαρακτήρες.