20 Ιουνίου 2014: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 633: «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1450 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core». Αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 15836:2009 “Information and Documentation – The Dublin Core metadata element set“, τροποποιημένου έτσι ώστε να καλύπτει και την ελληνική γλώσσα, και περιλαμβάνει, στα ελληνικά, οδηγίες για τo σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core.

Το κείμενο του σχεδίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/standards

Τα σχόλια υποβάλλονται με καταχώρηση τους στο ειδικό έντυπο σχολίων και αποστολή τους στην συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22 Στέλλα Χατζημαρή (stellachatzimari@gmail.com)