Τα όργανα Ορολογίας της ΕΛΕΤΟ είναι: το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ), τα Συλλογικά Μέλη της (επιτροπές και ομάδες Ορολογίας) και Ειδικές Ομάδες Ορολογίας.

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ)

Συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ

Ειδικές Ομάδες Ορολογίας της ΕΛΕΤΟ

Οι Ειδικές Ομάδες Ορολογίας συγκροτούνται σε ειδικές περιπτώσεις.